Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

«Κούρεμα» δόσεων για δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
«Κούρεμα» δόσεων για δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Νέα πολιτική για τη ρύθμιση των στεγαστικών κι επισκευαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που έχουν χορηγηθεί σε δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους, αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
Η νέα στρατηγική του Ταμείου θα περιλαμβάνει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες που έχουν προβλήματα εξυπηρέτησης των δανείων τους, ενώ παράλληλα θα επιβραβεύει τους συνεπείς δανειολήπτες.
Βασικό κριτήριο για τις νέες ρυθμίσεις δανείων αποτελεί η εξασφάλιση βιώσιμης λύσης δηλαδή το διαθέσιμο, μετά την πληρωμή της δόσης, εισόδημα,να είναι ικανό για τη διαβίωση του δανειολήπτη, λαμβανομένης υπόψη της οικογενειακής του κατάστασης. Για την επιλογή της κατάλληλης ρύθμισης θα ακολουθούνται κατά σειρά οι εξής λύσεις:

α) επιμήκυνση διάρκειας δανείου,

β) μείωση επιτοκίου και

γ) διαχωρισμός του δανείου, ώστε να αποπληρώνεται με το μειωμένο επιτόκιο ένα μέρος του κεφαλαίου και το υπόλοιπο να παραμένει παγωμένο για διάστημα 10 ετών.

Για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων αναγκών θα προβλέπεται και η δυνατότητα μειωμένων καταβολών για χρονικό διάστημα έως και τρία έτη.

Στη μοριοδότηση βρεφονηπιακών σταθμών η ετήσια δαπάνη διαβίωσης για κάθε παιδί ορίζεται στα 500 ευρώ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Στη μοριοδότηση βρεφονηπιακών σταθμών η ετήσια δαπάνη διαβίωσης για κάθε παιδί ορίζεται στα 500 ευρώ

 
Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων ΜΕΑ, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι:

- Βρεφικοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
- Παιδικοί Σταθμοί
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)
- Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Κριτήρια επιλογής και σύστημα μοριοδότησης.

 Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, ισχύουν τα κάτωθι κριτήρια μοριοδότησης:

α) Ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα. Τα μόρια
υπολογίζονται βάσει του τύπου:
ΜΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ = 90 – ((Ε-Π)/300)

Όπου:
Ε είναι το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα και Π
είναι 500€ για κάθε παιδί, ποσό το οποίο προσαυξάνεται
κατά 500€ για κάθε παιδί που εντάσσεται στα ηλικιακά
όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως 12 ετών).
Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό απο-
τέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδέν μόρια. Στην περί-
πτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν
τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν
βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

β) Κατάσταση απασχόλησης, εργασιακή σχέση και
είδος απασχόλησης:

90 μόρια λαμβάνουν:
 οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας μερική απασχόλησης,
οι εργαζόμενοι-ες με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,
οι εργαζόμενοι-ες με εργόσημο
οι άνεργοι-ες, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και με Δελτίο Ανεργίας σε ισχύ

85 μόρια λαμβάνουν:
οι μισθωτοί-ες πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου, -οι αυτοαπασχολούμενοι-ες

γ) Οικογενειακή κατάσταση:
50 μόρια λαμβάνουν:
Οι μητέρες που ανήκουν στην ομάδα των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω,
των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω.

40 μόρια λαμβάνουν:
Οι μητέρες που είναι χήρες,
Οι μονογονεϊκές οικογένειες (άγαμες μητέρες),
Οι μητέρες που είναι διαζευγμένες ή σε διάσταση,
Οι μητέρες που είναι τρίτεκνες-πολύτεκνες,

30 μόρια λαμβάνουν:
Οι μητέρες που έχουν σύζυγο που ανήκει στην ομάδα
των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
οι μητέρες που έχουν άνεργο σύζυγο με δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

δ) Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και
για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και
υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν.3719/2008 ή 4356/2015.

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών έως 20/7

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών έως 20/7
Δόθηκε παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών έως 20/7 από τον Δήμο Καλλιθέας
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
1)ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3)ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (ΦΕΤΙΝΟ)

Κατάθεση δικαιολογητικών καθημερινά έως Τετάρτη 20/7/2016 στην οδό Φιλαρέτου 108, 1ος όροφος, Καλλιθέα, 9.00πμ – 17.00
 

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Αγρότισσες μητέρες – Ασφάλιση ΟΓΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Αγρότισσες μητέρες – Ασφάλιση ΟΓΑ

 
Οι αγρότισσες μητέρες που είναι ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης στον ΟΓΑ, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφορών για κάθε παιδί που αποκτούν πέραν του ενός, για ένα έτος από τη γέννηση κάθε παιδιού, από το δεύτερο παιδί και μετά.

Η απαλλαγή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα της γέννησης του παιδιού.

Κυριακή, 3 Ιουλίου 2016

Η Blue Star Ferries προσφέρει έκπτωση 30% για Λέσβο, Χίο, Λέρο και Κω

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΝΟΜΟΥ) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 2006  
Σαπφούς 21, Καλλιθέα. ΤΚ 17676
Πατησίων 4 και Πανεπιστημίου, Ομόνοια, Αθήνα
τηλ 210 9524869, 6932 737727, 6949 592286, 6932 737 726,
email: titsa_mesouridou@yahoo.gr
email: triteknoiattikis@yahoo.gr
fax: 2109570649
http://triteknoinomouattikis.blogspot.com

 
Η Blue Star Ferries προσφέρει έκπτωση 30% για Λέσβο, Χίο, Λέρο και Κω

H Blue Star Ferries στηρίζοντας έμπρακτα την προσπάθεια αναστροφής του αρνητικού κλίματος που δημιουργήθηκε λόγω της προσφυγικής κρίσης, σε συνεργασία με τις δημοτικές αρχές και τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, Λέσβο, Χίο, Λέρο και Κω.

Πιο συγκεκριμένα η προσφορά αφορά σε όλες τις κατηγορίες επιβατικών εισιτηρίων, Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών,

με την προϋπόθεση οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στα κατά τόπους συνεργαζόμενα πρακτορεία αποδεικτικό, το οποίο να επιβεβαιώνει τουλάχιστον τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο ή ενοικιαζόμενο κατάλυμα σε κάποιον από τους συγκεκριμένους προορισμούς.

Η ενέργεια αυτή στοχεύει τόσο στην υποστήριξη των νησιών, τα οποία υποδέχτηκαν και φιλοξένησαν πλήθος προσφύγων για μεγάλο χρονικό διάστημα, όσο και στην ενίσχυση της τουριστικής τους κίνησης
Διαβάστε:

1)    Αντωνοπούλου: 10ήμερες δωρεάν διακοπές σε νησιά του Αιγαίου


 

2)    Συμπληρωματική πρόσκληση για το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών με επιταγή κοινωνικού τουρισμού έτους 2015-16